Tianyang Zhao

Links to Publications

Multi-Agent Tensor Fusion for Contextual Trajectory Prediction. Tianyang Zhao, Yifei Xu, Mathew Monfort, Wongun Choi, Chris Baker, Yibiao Zhao, Yizhou Wang, Ying Nian Wu. Presented in IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019

Links to Manuscripts

HAPPIER: Hierarchical Polyphonic Music Generative RNN. Tianyang Zhao, Xiaoxuan Ma, Honglin Ma, Yizhou Wang

Learning Trajectory Prediction with Continuous Inverse Optimal Control via Langevin Sampling. Yifei Xu, Tianyang Zhao, Chris Baker, Yibiao Zhao, Ying Nian Wu