Hey!

I'm Tianyang Zhao

CV

Publications

Github

Google Scholar

LinkedIn

Links to co-authors: Prof. Yizhou Wang; Prof. Ying Nian Wu; Dr. Wongun Choi; Dr. Chris Baker; Dr. Yibiao Zhao; Dr. Mathew Monfort; Yifei Xu.

*Background photographed by Tianyang at UCLA